Ochrona danych osobowych

Dane osobowe pozyskiwane są i przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach z siedzibą przy ul. Słowackiego 10, 05-091 Ząbki.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu 783-220-250 lub mailowo: daneosobowe@zabki.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Dane przetwarzane są w celu udziału w zajęciach, konkursach i innych przedsięwzięciach, których organizatorem lub współorganizatorem jest MOK.

Podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek realizowania przez MOK ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493 z późn. zm.) oraz zgoda osób, których dane są przetwarzane (np. wizerunek, numer telefonu, mail).

Odbiorcą danych mogą być placówki pocztowe (pośrednicy w doręczaniu korespondencji), banki (pośrednicy transakcji finansowych) oraz inne podmioty współpracujące w MOK przy organizowaniu zajęć, konkursów, innych przedsięwzięć.

Ujawnienie danych odbiorcom wynika z odrębnych przepisów, do których przestrzegania jest zobowiązany MOK.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Państwa dane będą przechowywane przez czas potrzebny do zrealizowania celu, a następnie zostaną przekazane do archiwum, gdzie będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa i po tym czasie zostaną zniszczone.

Przysługuje Państwu prawo:

–     żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 15-17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO),

–     cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji dla siebie,

–     wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych przez Państwa nie jest wymogiem ustawowym, ale nie podanie ich często uniemożliwi udział Państwa (lub Państwa dzieci) w zajęciach organizowanych przez MOK.

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).

Państwa dane nie będą przetwarzane w innych celach niż podane powyżej.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do umów cywilno-prawnych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) MOK w Ząbkach informuje, iż:

1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach, z siedzibą ul. Słowackiego 10, 05-091 Ząbki.

2.    Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Wasilewski, e-mail: daneosobowe@zabki.pl,  tel. 783-220-250.

3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciemi realizacją umowy cywilno-prawnej w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO.

4.    Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.    

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony z odrębnymi przepisami.

6.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania  przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych
w przepisach RODO.

7.    Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy cywilno-prawnej. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.

9. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.